ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Hegedűs-Gál Csilla, székhely: 1145 Budapest Róna utca 207/b. ½., adószám: 69850987-1-42), mint a https://www.kreativonfejlesztonok.hu honlap kizárólagos üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF a https://www.kreativonfejlesztonok.hu weboldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a fent felsorolt weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

A honlap tartalmával és a tárolt adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató kizárólagos felelősséggel rendelkezik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A fenti weboldalon történő szolgáltatásnyújtást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Ektv.") szabályozza.

Definíciók:

 • Szolgáltató: a fenti weboldalon Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtó cég: a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
 • Felhasználó/fogyasztó: azon természetes személyek, akik a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásait a weboldalán keresztül igénybe veszik, időpontfoglalás és hírlevélre feliratkozás céljából nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják.
 • Időpontkérés: a Felhasználó ennek segítségével kap a Szolgáltató weboldalán online vagy akár telefonon megadott időpontot a szolgáltatás igénybevételére. Online időpontfoglalás esetén szükséges a Felhasználó neve, telefonszáma és email címe megjelölése, mely alapján Szolgáltató jogosult visszaigazoló és emlékeztető email-t küldeni, vagy akár telefonon felvenni a kapcsolatot Felhasználóval.
 • Szolgáltatások: a Felhasználó által ténylegesen megrendelt szolgáltatások: karriertanácsadás, life coaching üzleti coaching, alkotói workshop, online önfejlesztő kurzusok. Szolgáltató fenntartja a jogát további szolgáltatások későbbi nyújtására, a meglévő szolgáltatási palettája kibővítésére.
 • Logóhasználat: Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Kreatív Önfejlesztő Nők logó használatára, annak a weboldalán és Facebook oldalán, utcai szórólapokon vagy hirdetőtáblákon történő feltüntetésére.
 • Hírlevél: Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et elfogadó Felhasználó számára későbbiekben hírleveleket, egyéb reklámcélú, marketingcélú megkereséseket küldeni.
 • A weboldal szolgáltatásai minden Felhasználót azonos módon illet meg. A weboldalon történő online időpontfoglalás még nem minősül a szolgáltatás igénybevételének, pusztán a Felhasználóval történő kapcsolatfelvételre szolgál.

 • A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalakon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 • Az időpontkérés elküldése nem minősül kötelezettségvállalásnak, arra a Szolgáltató általában 3 munkanapon belül válaszol email-ben, vagy telefonon a Felhasználó számára. Az időpontkérés a Felhasználó igényei szerinti teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanis lehetséges olyan szituáció, ami alapján az időpontkérést Szolgáltató jogosult visszautasítani

Időpontkérés


 • A weboldalon történő időpontkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Online időpontkérés során egy valós név, e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni.

 • A Felhasználó köteles a weboldalon történő időpontkéréshez a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát elfogadni, mely a Webnode személyes adatkezelővel kötött szerződése alapján érvényes. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • Szolgáltató a Felhasználó online időpontkérésének megérkezését követően köteles azt a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.
 • Az online időpontkérés során megadott adatokat Szolgáltató továbbra is tárolja. Amennyiben a Felhasználó ezen adatok törlését kéri, akkor azt a hegedusgalcsilla@gmail.com email címre küldött üzenettel megteheti.


A weboldal szolgáltatásai

 • Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.
 • Szolgáltatások: karriertanácsadás, life coaching üzleti coaching, alkotói workshop, önfejlesztő online tréningek
 • Egyéb szolgáltatások: A Szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Felhasználók számára a weboldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében a weboldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.


A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.


A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

 • A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
 • A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
 • A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 • Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
 • Tartózkodni kéretlen levelek ("spam"), vagy lánclevelek ("hoax") küldésétől;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
 • Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
 • Tartózkodni a weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
 • A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.


A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

 • A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
 • A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
 • A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.


Jogérvényesítés, panaszkezelés

 • A Felhasználók/fogyasztók panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül először a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
 • A Felhasználók/fogyasztók e jogának gyakorlásában a Szolgáltató nem akadályozhatja, vagy befolyásolhatja.
 • A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Felhasználó/fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak/fogyasztónak adni. A telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési eszközön közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak/fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követő harminc napon belül küldi meg.
 • A Szolgáltató a felhasználói/fogyasztói panaszt elutasító álláspontját az írásbeli válaszában indokolni köteles, illetve a Felhasználót/fogyasztót tájékoztatni köteles arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, és ezek milyen levelezési címen érhetőek el.
 • A Felhasználó/fogyasztó jelen esetben a Szolgáltatóval szemben a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala, vagy annak Jegyzője, továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal, vagy az illetékes bíróságok és hatóságok előtt érvényesíthetik jogaikat.
 • Szolgáltató az esetleges panaszok közlése érdekében tájékoztatást ad elektronikus levelezési címéről és telefonszámáról.

          Mobilszám: 06204748009

          E-mailcím: hegedusgalcsilla@gmail.com


Egyebek

 • Szolgáltató a székhelycíme hirdetőtábláján található logókat kizárólagosan használja és használhatja.
 • A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
 • Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.


Kapcsolat:

 • Üzlet nyitvatartási ideje: H – P 9:00 – 18:00
 • Telefon: +36204748009
 • E-mail: hegedusgalcsilla@gmail.com
 • Internet cím: https://www.kreativonfejlesztonok.hu